تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
فصل نامه تیزهوشان 50
تاریخ 1391/04/01
عنوان مجله فصل نامه تیزهوشان 50
عناوین میزگرد تیزهوشان
استیوجابز، ستاره فناوری
بازی كامپیوتری با طعم مهربانی
راگ فوتبال
دانلود دانلودماهنامه
تیزهوش شماره 26
منتشر شد