تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان تیزهوشان
مجموعه کتابهای پایه چهارم انتشارات تیزهوشان ضمن توجه به جهش آموزشی این پایه نسبت به سالهای قبل، چشم اندازی به آزمون های ورورد به مدارس تیزهوشان نیز دارد. همپنین اولین مجموعه 13 آزمون تحلیلی شب امتحانی نیز در این پایه به مرحله تألیف رسیده است.

مجموعه 8 جلدی چهارم ابتدایی اطلاعات بیشتر
مجموعه 5 جلدی 13 آزمون پایه چهارم اطلاعات بیشتر
1300 پرسش برگزیده چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی چهارم ابتدائی اطلاعات بیشتر
ریاضی و علوم (خلاق) - چهارم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم چهارم ابتدائی اطلاعات بیشتر
بازی های هوش چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی چهارم ابتدائی اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی - چهارم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13آزمون تحلیلی شب امتحان هدیه آسمانی چهارم ابتدائی اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه -چهارم ابتدایی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان مطالعات اجتماعی چهارم اطلاعات بیشتر