تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان تیزهوشان
محتوای مجموعه کتابهای پنجم انتشارات تیزهوشان با چشم اندازی به آزمون های ورود به مدارس سمپاد و نمونه توسط جمعی از مدرسین و مؤلفین آشنا به سوالات و آزمون های ورودی آن مدارس تألیف گردیده است. همچنین مجموع 13 آزمون تحلیلی شب امتحانی در این پایه ، مکمل بسیار خوبی برای موفقیت داوطلبان حضور در این آزمون ها می باشد.

مجموعه 7جلدی پنجم ابتدایی اطلاعات بیشتر
مجموعه 5 جلدی 13 آزمون پنجم ابتدایی اطلاعات بیشتر
1300 پرسش  برگزیده پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای ریاضی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای علوم تجربی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
بازی های هوش پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان هدیه آسمانی پایه پنجم اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13آزمون تحلیلی شب امتحان مطالعات اجتماعی پایه پنجم اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه - پنجم ابتدایی اطلاعات بیشتر