تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان تیزهوشان
نظر به اهمیت و حساسیت پایه ششم ، به جهت حضور در آزمون های مدارس سمپاد و نمونه ، مجموعه کتابهای انتشارات تیزهوشان تمامی نیازهای دانش آموزان این پایه را به راحتی تأمین می کند. ضمن اینکه علاوه بر 7 عنوان کتاب های اصلی ، مجموعه 5 جلدی 13 آزمون های تحلیلی شب امتحانی ،برطرف کننده آزمون های دوره ای مدارس بوده وبه اهداف فوق نیز کمک می کند.

مجموعه 7 جلدی ششم ابتدایی اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه ششم اطلاعات بیشتر
 1300پرسش برگزیده ششم دبستان اطلاعات بیشتر
مجموعه 5 جلدی 13 آزمون ششم ابتدایی اطلاعات بیشتر
ریاضی پیشرفته  - ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
 علوم پیشرفته  - ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
 فارسی پیشرفته - ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
EQ13 - سیزده آزمون ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان هدیه آسمانی ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی ششم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان مطالعات اجتماعی ششم اطلاعات بیشتر